DABELL

교육용악기

꿈이 시작될 때, 다벨악기


오카리나 [영창] YO-1 핑크

교육용악기

본문
e6da8a72640eeef8108aa6b5a1bb2961_1541405766_0712.pngd2ab684e0cd1a12e1287beca7477bbe4_1541550395_4188.png 


  

   음 : Alto C

   사이즈 : 150 * 85 mm

  
상호 : (주)다벨  대표자 : 윤호진  사업자등록번호 : 131-86-30705  대표전화 : 032-816-3410  팩스 : 032-816-3413
주소 : 인천광역시 남동구 승기천로 338 ( 남촌동 남동공단 11블럭 1롯트)  E-mail : 8163410@naver.com